Privacy en Voorwaarden

Privacy policy

KHComputers respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. KHComputers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

KHComputers gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om gebruik te maken van de diensten van KHComputers zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren.
  • Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

KHComputers verkoopt uw gegevens niet

KHComputers zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. KHComputers gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij KHComputers geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van KHComputers, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

Algemene voorwaarden

koopovereenkomst geldt, beginnen we met een toelichting op de belangrijkste punten van uw wettelijke rechten als koper.

Een leverancier is volgens de wet verplicht goederen te leveren die de eigenschappen bezitten die een koper mag verwachten op grond van de koopovereenkomst die hij met de leverancier heeft gesloten (conformiteit). Daarbij spelen mee het soort product en de mededelingen die de leverancier daarover heeft gedaan. Bijvoorbeeld dat het product over speciale eigenschappen beschikt. Overigens is het verstandig zulke zaken dan voor alle duidelijkheid wel apart schriftelijk vast te leggen. De koper mag verder ook afgaan op reclame-uitingen van de fabrikant, tenzij de leverancier uitdrukkelijk heeft laten weten het niet eens te zijn met die beweringen. Voor de goede orde hebben we een conformiteitsverklaring opgenomen onder 6.

Wanneer blijkt dat het product toch niet de eigenschappen heeft die op grond van de koopovereenkomst mochten worden verwacht, kan de koper, naast alle andere rechten die de wet hem toekent (bijvoorbeeld uitstel van betaling), van de leverancier eisen:

– aflevering van wat ontbreekt;

– herstel van de gebreken, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd;

of

– vervanging, tenzij dit onmogelijk is of van de verkoper niet kan worden gevergd.

De leverancier kan herstel of vervanging weigeren als de kosten hiervan in geen verhouding staan tot

andere redelijke oplossingen, bijvoorbeeld vermindering van de koopprijs of teruggave van de koopsom en vergoeding van eventueel geleden schade.

1. Alle afspraken op schrift

Wij streven er naar onze afspraken over de prijs, eigenschappen van het te leveren product, levertijd,

tijdstip van betaling e.d. zoveel mogelijk schriftelijk vast te leggen. Ook aanvullende afspraken (bijvoorbeeld over hard- en software die bij een pc/notebook extra bij een standaardconfiguratie of in afwijking van een standaardconfiguratie wordt geleverd) worden schriftelijk vastgelegd.

Afspraken m.b.t. reparaties worden eveneens schriftelijk vastgelegd.

2. Prijzen

Onze prijzen zijn inclusief BTW.

3. Betaling

Goederen en diensten worden geleverd tegen contante betaling, behalve wanneer iets anders is

afgesproken. Bij betaling ontvangt u van ons een factuur.

U hoeft bij ons geen aanbetaling te voldoen. Een uitzondering hierop vormen webwinkels (zie hieronder) en specifieke, niet-courante bestellingen. In dat geval kan een aparte afspraak over de aanbetaling worden gemaakt.

Net als u hebben wij onze betalingsverplichtingen. Indien u uw betaling uitstelt zijn daar voor ons kosten aan verbonden. Als dit wettelijk is toegestaan kunnen wij u de schade die wij daardoor lijden (renteverlies en redelijke kosten om alsnog het openstaande bedrag te innen) in rekening brengen.

4. Levertijd

Wij streven er uiteraard naar altijd uiterlijk op het afgesproken tijdstip te leveren. Mocht er toch te laat

worden geleverd, en er is geen sprake van overmacht, dan heeft u als koper – wanneer is afgesproken dat u tegelijk bij levering zou betalen – het recht de betaling uit te stellen tot er wel is geleverd. Als u dat wilt kunt u bij te late levering de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, behalve wanneer de ernst van de overschrijding van de leveringstermijn dit niet rechtvaardigt.

5. Garantie

Voor al onze nieuwe producten geldt minimaal een volledige garantie van één jaar. Uitgezonderd hiervan zijn accu’s, waarvoor een andere garantietermijn kan gelden.

Het kan zijn dat fabrikanten of importeurs van bepaalde onderdelen (zoals de hard disk) een eigen garantie

bieden. Ook in het geval u een beroep op zo’n garantie wilt doen, kunt u bij ons terecht. Als leverancier lijven wij dus te allen tijde uw aanspreekpunt.

Indien er sprake is van een eventuele on-site-service of -garantie of een pick up and return-garantie, dan wordt dit vermeld op de factuur. (Definitie on-site-service/-garantie: een geheel kosteloos verrichte

reparatie op het adres waar de computerhardware van de koper staat. Definitie pick up and return: het

product wordt kosteloos bij u thuis opgehaald en na de reparatie weer op het huisadres afgeleverd.)

Een garantie kan de wettelijke rechten van een consument nooit beperken, dus naast de verleende

garantie gelden onverminderd alle andere rechten die de wet u als consument toekent.

Let op!

Wij maken u er op attent dat rechten op de garantie kunnen worden verspeeld wanneer u zelf

veranderingen aanbrengt op de geleverde producten (zowel hard- als software).

6. Conformiteit

Wij staan er voor in dat onze producten en diensten voldoen aan de koopovereenkomst, de in ons aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de koopovereenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

7. Privacyregeling

Wij hechten veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid en hiervoor gelden dan ook de

volgende regels:

– alleen die persoonsgegevens worden verzameld die noodzakelijk zijn om onze dienstverlening aan de klant te onderhouden en te verbeteren;

– uw persoonsgegevens worden met inachtneming van de geldende privacywetgeving verwerkt,

opgeslagen en beheerd;

– alle overige gegevens die onze medewerkers onder ogen komen, worden strikt vertrouwelijk behandeld (documenten, e-mails etc). Uitzonderingen zijn criminele zaken, waaronder kinderporno.

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

8. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden de eigendom voor zolang de koop niet volledig is betaald. Op onze reparatieopdrachten

geven wij een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de door u ter reparatie aangeboden artikelen, zodat uw eigendomsrechten niet in het geding zijn wanneer het reparatiebedrijf waar uw artikelen net op dat moment staan, failliet zou gaan.

9. Koop op afstand (webwinkels)

Wanneer het om een zogenaamde overeenkomst op afstand, gewoonlijk koop op afstand

genoemd, gaat (bijvoorbeeld een bestelling bij een webwinkel), gelden er speciale aanvullende

regels die we apart in 9a t/m 9g hebben opgenomen.

Er wordt van een koop op afstand gesproken wanneer het gaat om een koopovereenkomst waarbij

er geen direct contact is tussen verkoper en consument. Populair gezegd: zonder dat beiden zich

in dezelfde ruimte bevinden. Dat geldt daarom niet alleen voor aankopen via internet (webwinkels),

maar ook telefonische of schriftelijke bestellingen vallen onder het begrip koop op afstand.

Het belangrijkste onderdeel bij een koop op afstand is dat de consument hierbij een bedenktijd van

minimaal 7 werkdagen heeft om van de koop af te zien. Binnen die tijd kan hij gebruik maken van

zijn herroepingsrecht, het recht om de koop te ontbinden.

9a. Informatie

De informatie die u voorafgaand aan de koop krijgt, is zodanig dat u het aanbod goed kunt

beoordelen, bijvoorbeeld door afbeeldingen die een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de

producten. Daarnaast krijgt u duidelijke informatie over uw rechten en verplichtingen, zoals:

de totaal te betalen prijs, waaronder bijvoorbeeld een eventuele verwijderingsbijdrage of

afleveringskosten;

de manier waarop de overeenkomst tot stand komt;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn dat de prijs of de mogelijkheid om het aanbod te aanvaarden geldt;

de tarieven die u moet betalen als u contact met ons wilt opnemen, wanneer dit anders is

dan het basistarief;

inzage in de gegevens die wij over u hebben opgeslagen;

de minimale duur van de overeenkomst op afstand als het gaat om een doorlopende of

periodieke aflevering van producten of diensten.

Uiterlijk bij levering van het product of de dienst krijgt u als koper de volgende informatie:

a. ons bezoekadres, waar een klacht kan worden ingediend;

b. de manier waarop u van uw herroepingsrecht gebruik kunt maken;

c. informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

d. de hiervoor in 9a vermelde gegevens, tenzij u die al vóór de uitvoering van de overeenkomst

hebt gekregen;

e. de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst als deze langer duurt dan één jaar of van

onbepaalde duur is.

Deze informatie krijgt u schriftelijk of zodanig dat deze door u makkelijk kan worden opgeslagen op

een, zoals dat wettelijk heet, duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld een cd-rom).

9b. Bevestiging en beveiliging

Zodra u een bestelling heeft geplaatst, krijgt u van ons langs elektronische weg een bevestiging.

Zolang dit niet is gebeurd, kunt u nog afzien van de koop door de overeenkomst te ontbinden.

Als u via internet bestelt, zorgen wij voor beveiliging van de uitgewisselde data en voor een veilige

webomgeving.

9c. Bedenktijd bij levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De

bedenktijd gaat in de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit namens u in ontvangst is

genomen. Gedurende die periode heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder

dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2. Tijdens de bedenktijd behoort u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

Daaronder wordt verstaan dat u het product slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat

nodig is om te kunnen beoordelen of u het wilt behouden. Indien u van uw herroepingsrecht

gebruik maakt, behoort u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze

mogelijk – in de originele staat en verpakking naar ons terug te sturen. Wij geven u informatie hoe u

dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.

3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, hoeft u hoogstens de kosten van terugzending

te betalen.

4. Alle overige kosten die al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk terugbetalen, in ieder

geval uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping.

9d. Bedenktijd bij levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft u als consument een bedenktijd van zeven werkdagen. De

bedenktijd gaat in op de dag dat de overeenkomst wordt aangegaan. Gedurende die periode heeft

u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te

geven. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.

2. Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, geven wij u bij ons aanbod, of uiterlijk bij de

levering van de dienst, informatie hoe u dit kunt doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk

en duidelijk zijn.

3. Alle kosten die u al heeft betaald, zullen wij u zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen

30 dagen na de herroeping, terugbetalen.

9e. Uitsluiting herroepingsrecht

Soms geldt er geen herroepingsrecht voor u als consument, maar dat moet door ons dan wel

duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden vermeld. Het betreft dan producten:

a) die door ons tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken.

Bij diensten is uitsluiting van het herroepingsrecht slechts mogelijk als het gaat om diensten:

a) betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde

datum of tijdens een bepaalde periode;

b) waarvan de levering met uw uitdrukkelijke instemming is begonnen voordat de bedenktijd is

verstreken;

c) betreffende weddenschappen en loterijen.

9f. Betaling

Bij een koop op afstand geldt dat in algemene voorwaarden nooit een vooruitbetaling van meer dan

50% mag worden gevraagd en dat, voor zover er niet iets anders is afgesproken, de koper (de rest

van) de koopsom betaalt bij bezorging van de bestelling of het leveren van een dienst .

9g. Annulering

Een bestelling kan kosteloos worden geannuleerd als deze nog niet is verzonden, behalve als het

gaat om zogenaamd maatwerk (een bestelling die is gemaakt overeenkomstig specificaties van de

consument) of speciaal bestelde producten.

10. Levering en uitvoering

1. Levering gebeurt op het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Een en ander gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging is

vertraagd, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De uiterste termijn hiervoor is 30 dagen nadat u de bestelling heeft geplaatst. Na deze termijn heeft u het recht om de koopovereenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

2. Na ontbinding zullen wij het bedrag dat u heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30

dagen na ontbinding, terugbetalen.

3. Als de levering van een apart besteld product onmogelijk blijkt te zijn, doen wij ons best om u een

vervangend artikel te leveren. Uiterlijk bij de bezorging zal dit op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld. Gaat het om een koop op afstand, dan kunt u alsnog gebruik maken van uw herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn in dat geval voor onze rekening.

4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan u bij ons, tenzij er uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.

11. Klachten en klachtentermijn

Omdat wij onze klanten een optimale service willen verlenen vinden wij het belangrijk van u te horen als u klachten heeft over het door u gekochte product. Doe dit – mede om eventuele schade te beperken – zo snel mogelijk. Volgens de wet is een klacht op tijd kenbaar gemaakt als dit binnen twee maanden na ontdekking gebeurt. Dit geldt ook in het geval dat het gekochte product niet de eigenschappen heeft die u op grond van de koopovereenkomst mocht verwachten. Het is in uw belang om uw klachten schriftelijk kenbaar te maken.

Als u een klacht bij ons indient zal die uiterlijk binnen 14 dagen worden beantwoord. Hebben wij daarvoor meer tijd nodig, dan laten wij u binnen 14 dagen weten wanneer u antwoord kunt verwachten.

Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van KHComputers.nl